Kompetencje

Najważniejsze kompetencje rady rodziców

Rada rodziców:

  • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.

  • wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i innych organizacji.

  • wnioskuje do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela.

  • uczestniczy w ocenie pracy dyrektora szkoły.

  • opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

  • bierze udział w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

  • gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł przeznaczane na działalność statutową szkoły.

  • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

  • występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

( http://radyrodzicow.pl/index.php/kompetencje)

Kompetencje rady rodziców wg. Statutu szkoły

Kompetencje Rady Rodzicow wedlug Statutu Szkoly (1).pdf