Stołówka Catering 2022/23

Kontakt

tel kontaktowy 517-797-765

konto do wpłat:12 1140 2004 0000 3202 8156 5150

cena 1 obiadu przy płatności za cały miesiąc 14 zł / jednorazowo 15 zł (stan na 09.2022)

DANE O INDYWIDUALNYCH WPŁATACH będą wysyłane indywidualnie na emaile rodziców

Aktualna deklaracja przystąpienia znajduje się [TUTAJ]

 • Aktualne menu oraz wszystkie dodatkowe informacje znajdują się [tutaj]

REGULAMIN ROZLICZANIA OPŁAT ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR.72 W KRAKOWIE

 • ZAPISY przyjmowane są tylko w stołówce szkolnej.

 • Ucznia należy zapisać osobiście . Zrobienie przelewu za posiłki nie jest formą zapisu dziecka na obiady.

WPŁATY

 • Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu. Termin wpłaty na kolejny miesiąc upływa max .5 dnia miesiąca .

 • W przypadku nieuiszczenia opłaty ,wydawanie obiadów zostaje wstrzymane (karta staje się nieaktywna automatycznie 10 dnia miesiąca i uczeń nie otrzyma posiłku).

 • WYJĄTEK STANOWI CZERWIEC , KIEDY TO WPŁAT ZA OBIADY NALEŻY DOKONAĆ MAKSYMALNIE DO KOŃCA MAJA. BRAK WPŁATY OZNACZA ANULOWANIE ABONAMENTU NA CZERWIEC . WPŁATY PO TERMINIE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE .

 • Wpłat należy dokonywać gotówką na stołówce szkolnej lub przelewem na konto bankowe podane poniżej:

  • FRYKAS CATERING SP 72 MBANK : 12 1140 2004 0000 3202 8156 5150

   • W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę , miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

 • Obiady jednorazowe w cenie 15 zł można wykupić codziennie

 • Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie manager stołówki szkolnej lub szef kuchni.

 • Wysokość opłaty za konkretny miesiąc ustala i podaje do wiadomości kierownik stołówki, w formie pisemnej w przedsionku szkoły oraz na stronie SP 72 , LUB http://www.frykascatering.pl

ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI / ODPISY

 • W przypadku nieobecności , korzystającemu z posiłków przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności w dniu absencji do godziny 9.00 pod numerem telefonu:

 • 517-797-765 - sms-em lub osobiście u managera stołówki lub szefa kuchni.

 • Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic ( obiadów nie odwołuje wychowawca ! ) .

 • Dotyczy to również wycieczek szkolnych, wyjazdów do teatru , tzw.”zielonych szkół „ itp.

 • Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.

 • Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec kiedy to opłacone obiady należy odebrać w wypadku nieobecności dziecka.

 • W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia , posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres.

WYPISANIE – REZYGNACJA UCZNIA Z POSIŁKÓW :

 • Uczeń zapisany na obiady korzysta ze stołówki do końca roku szkolnego. Decyzję o rezygnacji ze stołówki szkolnej należy zgłosić intendentowi najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym spożywane są posiłki. W przeciwnym razie rodzice (opiekunowie) dziecka będą obciążeni kosztem abonamentu, pomimo że dziecko nie korzystało z obiadów.

 • Brak wpływów za posiłki nie jest równoznaczne z wypisaniem dziecka z obiadów !

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH KART ABONAMENTOWYCH

 • Wydanie karty uczniowi następuje po uiszczeniu opłaty abonamentowej (gotówką lub przelewem) za obiady oraz wpłaceniu zwrotnej kaucji za kartę w wysokości 10.00 zł. Kaucja zostanie zwrócona po oddaniu karty intendentowi w momencie wypisania z posiłków w trakcie lub po skończeniu roku szkolnego.

 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty kaucja nie jest zwracana.

 • Obiady wydawane są tylko po odbiciu karty ( jedno odbicie dziennie ) przy czytniku. W przypadku braku karty (np. dziecko zapomniało wziąć z domu) uczeń może oczywiście zjeść obiad po podaniu nazwiska .

 • Każde zgubienie karty należy zgłosić na stołówce szkolnej .

INNE

 • Koszt jednego obiadu dla ucznia szkoły podstawowej zakupionego w abonamencie wynosi 14 zł.

 • Obiady sprzedajemy TYLKO w całości zestaw : ( zupa + II danie + kompot )

 • Obiady wydajemy od godz. 11.30 do godz. 15.30.

 • Istnieje możliwość wydania obiadu na wynos po opłaceniu opakowań jednorazowych ( koszt opakowania 3 zł ).

 • Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

 • Uczniowie, którzy nie będą przestrzegać regulaminu szkoły oraz stołówki i zasad dobrego zachowania się na stołówce szkolnej, zostaną pozbawieni możliwości korzystania z obiadów.

 • Prosimy aby w stołówce przebywali wyłącznie uczniowie spożywający obiady, osoby towarzyszące mogą poczekać poza stołówką , aby nie blokować wolnych miejsc przy stołach.

 • W każdym roku szkolnym , w pierwszym tygodniu roboczym przez pierwsze 5 dni robocze września (z rozpoczęciem roku włącznie) prowadzone są zapisy uczniów na obiady.

R O D O :

Administratorem Państwa danych osobowych jest operator portalu Grupa Loca pl / klauzula informacyjna może być udostępniona indywidualnie na podany przez Państwa adres e-mail. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy - do zakończenia korzystania z usług. Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu - udostępniającym usługi gastronomiczne firmie FRYKAS CATERING S.C. świadczącej takie usługi na rzecz SP 72 w Krakowie

MONITORING - Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.